หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพม สามสิบห้า

30 โรงเรียน

15 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์